ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

1 3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร

1 3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 409 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร

1 3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552


Buy cheap Viagra online

 

 

เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำหลักสูตร

1 3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. เกี่ยวกับจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์

 

อื่นๆ

1 3 แบบฟอร์ม การตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (แบบฟอร์ม checklist)

https://topspyapps.net - The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>