ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

1 3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร

1 3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 409 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร

1 3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552


Buy cheap Viagra online

 

 

เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำหลักสูตร

1 3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. เกี่ยวกับจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์

 

อื่นๆ

1 3 แบบฟอร์ม การตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (แบบฟอร์ม checklist)